وظایف اصلی فیلتر گازوئیل چیست و چه کاربردی دارد؟

وظایف اصلی فیلتر گازوئیل چیست و چه کاربردی دارد؟

گازوئیل(سوخت) به عنوان سوخت در خودرو های دیزلی، عامل انجام احتراق و تولید نیرو در داخل موتور می باشد. در صورتی که گازوئیل کثیف وارد سیس...

ادامه مطلب

وظایف اصلی فیلتر روغن

وظایف اصلی فیلتر روغن چیست و چه کاربردی دارد؟

روغن موتور به عنوان روان کننده و خنک کننده در داخل موتورخودرو عمل میکند، وجود آلودگی هایی همچون براده فلزات، دود نـاشی از احتراق، ذرات ...

ادامه مطلب