مهم ترین چشم انداز شـرکت تولیدی صـنعتی شهاب دمیر (یونیک فیلتر) ، ارتقای کیفیت محصولات خود در سطح استاندارد جهانی و توجه به توانایی کیفی برای ایـجاد بازار های جدید در منطقه خاورمیانه و حوزه CIS و شرق آسیا است.